انواع چك وير (توزين در خط) براي كارتن، كيسه و بشكه Checkweigher

  دستگاه چك وير، بسته هاي در حال حركت را توزين نموده و در صنايع بسته بندي براي اطمينان از صحت عملكرد دستگاه پركن و درج وزن برروي بسته ها بكار مي رود.

  تيپ 1- براي كارتن از 5 تا 40 كيلو (دقت 20 تا 50 گرم)

  تيپ 2- براي كيسه از 5 كيلو تا 70 كيلو

  تيپ 3- بسته هاي شرينك شده (خميردندان و كرم تيوبي با دقت 5 گرم)

  تيپ 4- چك كردن وزن بطري هاي پر شده (آماري)

  تيپ 5- چك 100 درصد آيتم ها (كرم در قوطي JAR)